น.ส.กัลยกร ไพศาลกชกร

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ

ที่ทำงาน: 
0-2219-2626 ต่อ 3101
โทรสาร: 
0-2219-2677
อีเมล: