น.ส.พรรณวดี เอี่ยมณรงค์

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี

ที่ทำงาน: 
0-2160-5454 ต่อ 312
โทรสาร: 
0-2160-5043
อีเมล: