นายดำรงค์ เลี้ยงชีพ

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์

ที่ทำงาน: 
0-2214-5235-38 ต่อ 106
อีเมล: