นายสุรงค์ สุวรรณวานิช

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
(สายงานกลยุทธ์องค์กร)

ที่ทำงาน: 
83590 ต่อ 207
โทรสาร: 
83589
อีเมล: