คณะจิตวิทยา
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
81184 81195 http://www.psy.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัคนางค์ มณีศรี 81191 81195 Kakanang.M@chula.ac.th
เลขานุการคณบดีคณะจิตวิทยา
นายวีกิจ คูหะมณี
81176
81195

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ 81175 81195 Kannikar.N@chula.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์กมลกานต์ จีนช้าง 81173 81195 Kamonkan.J@Chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ 81179 81195 kris.ar@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
/มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

อาจารย์ ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 81186 81195 Apitchaya.C@chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ 81175 81195 Kannikar.N@chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ)

อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 81187 81195 Watcharaporn.P@chula.ac.th

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 81182 81195 Nattasuda.t@chula.ac.th

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 81187 81195 Watcharaporn.P@chula.ac.th

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 81178 81195 cpanrapee@yahoo.com

หัวหน้าศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา

อาจารย์ ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล 81187 81195 Prapimpa.J@chula.ac.th

หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 81182 81195 Nattasuda.t@chula.ac.th

หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยาตะวันออก-ตะวันตก

อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 81187 81195 watcharaporn.p@chula.ac.th

เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะ

นางแจ่มจันทร์ กิ่งแก้ว 81194 81195 Chamchan.K@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางแสงเพ็ญ ไพสิฐวิโรจน์ 81192 81195 Saengphen.P@chula.ac.th

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางแจ่มจันทร์ กิ่งแก้ว 81194 81195 Chamchan.K@chula.ac.th

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นายนภดล สุขดวง 81194 81195 Naphadon.S@chula.c.th

หน่วยสารบรรณ

นางสาวอารยา จันทร์ทอง 81184 81184 Araya.C@chula.ac.th

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายโกศล สังขดิษฐ์ 81170 81195 Goson.S@chula.ac.th

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายศักดา ดีมูล 81170 81195 Sakda.D@chula.ac.th

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุรศักดิ์ วีร์วรวงศ์ 81198 81195 Surasak.B@chula.ac.th

หน่วยโสตทัศนศึกษา

นายประเสริฐ สดสายทอง 81185 81195 Prasert.S@chula.ac.th

หน่วยประกันคุณภาพ/ความเสี่ยง

- 81183 81195

หน่วยประชาสัมพันธ์

นายวีกิจ คูหะมณี 81185 81195 weekit.K@chula.ac.th

หน่วยนโยบายและแผน

นางประสพพร พนมกรเจริญ 81183 81195 Prasopporn.P@chula.ac.th

หน่วยบัญชี

นางสาวจีระวรรณ ยังพบ 81193 81195 Jerawan.Y@chula.ac.th

หน่วยการเงิน

นางสาวเพ็ญศรี นาคลอยแก้ว 81193 81195 Phensri.N@chula.ac.th

หน่วยพัสดุ

นางกานต์นิธิ โกวิทพิทยาพงศ์ 81196 81195 Kannithi.K@chula.ac.th

หน่วยทะเบียนและตารางสอนตารางสอบ

นางกรกนก ชุติมาโชติ 81197 81184 Kornkanok.P@chula.ac.th

หน่วยบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรในเวลา)

นายวัลลภ สีหเดชวีระ 81185 8195 Wanlop.S@chula.ac.th

หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี

นางสาวชุติมา หงสะมัต 81197 81184 Chootima.H@chula.ac.th

หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
(นานาชาติ)

นายกรินทร์ วิลาวรณ์ 81189 81185 Karin.V@chula.ac.th

หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
(นานาชาติ)

นายนัฎกรณ์ โพธิสาขา 81189 81195 Natthakorn.P@Chula.ac.th

หน่วยกิจการนิสิต

นางแสงเดือน ชัยเจริญ 81170 81170 Sangdern.C@chula.ac.th

หน่วยบริการวิชาการ

นางสาวกรรณิกา ชูชาติ 81190 81195 Kannika.C@chula.ac.th

หน่วยวิจัย

นางสาวอารีลักษณ์ ไพรัตน์ 81190 81195 Areeluck.P@chula.ac.th

ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา (นักจิตวิทยา)

นางสาวรวิตา ระย้านิล 086-899-8932 81195 Ravita.R@chula.ac.th

ห้องสมุดคณะ (บรรณารักษ์)

- 81195

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา (นักจิตวิทยา)

- 81172 81195

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา (นักจิตวิทยา)

นางสาวธัญธริกา บุญธรรม 81172 81195 Thantarika.B@chula.ac.th

ศูนย์สุขภาวะทางจิต (นักจิตวิทยา)

- 81171 81195

ศูนย์สุขภาวะทางจิต (นักจิตวิทยา)

นางสาวจิรีรัตน์ สิทธิวงศ์ 81171 81195 Jireerat.S@chula.ac.th