คณะจิตวิทยา
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
81184 81195 http://www.psy.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 81191 81195 Cpanrapee@yahoo.com
เลขานุการคณบดีคณะจิตวิทยา
นางประสพพร พนมกรเจริญ
81176
81195

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 81175 81195 Arunya.T@chula.ac.th

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล 81174 81195 Rewadee.W@Chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.พนิตา เสือวรรณศรี 81182 81195 Panita.Su@Chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ 81186 81195 Yokfah.I@Chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์สักกพัฒน์ งามเอก 81180 81195 Sakkaphat.N@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
/มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 81175 81195 Arunya.T@chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา

อาจารย์ ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ 81179 81195 kris.ar@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 81181 81195 Kullaya.D@chula.ac.th

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 81182 81195 Nattasuda.t@chula.ac.th

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

อาจารย์ ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ 81186 81195 Yokfah.I@Chula.ac.th

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

อาจารย์ ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 81178 81195 Nipat.P@Chula.ac.th

หัวหน้าศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา

อาจารย์ ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 81178 81195 Nipat.P@Chula.ac.th

หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 81182 81195 Nattasuda.t@chula.ac.th

เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะ

นางสาวกรรณิกา ชูชาติ 81190 81195 Kannika.C@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางแสงเพ็ญ ไพสิฐวิโรจน์ 81192 81195 Saengphen.P@chula.ac.th

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางแจ่มจันทร์ กิ่งแก้ว 81194 81195 Chamchan.K@chula.ac.th

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นายนภดล สุขดวง 81194 81195 Naphadon.S@chula.c.th

หน่วยสารบรรณ

นางสาวอารยา จันทร์ทอง 81184 81184 Araya.C@chula.ac.th

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายโกศล สังขดิษฐ์ 81170 81195 Goson.S@chula.ac.th

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายศักดา ดีมูล 81170 81195 Sakda.D@chula.ac.th

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุรศักดิ์ วีร์วรวงศ์ 81198 81195 Surasak.B@chula.ac.th

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธนะวรรณ สงวนทรัพย์ 81198 Thanawan.Sa@Chula.ac.th

หน่วยโสตทัศนศึกษา

นายประเสริฐ สดสายทอง 81185 81195 Prasert.S@chula.ac.th

หน่วยประกันคุณภาพ/ความเสี่ยง

- 81183 81195

หน่วยประชาสัมพันธ์

นายวีกิจ คูหะมณี 81185 81195 weekit.K@chula.ac.th

หน่วยนโยบายและแผน

นางประสพพร พนมกรเจริญ 81183 81195 Prasopporn.P@chula.ac.th

หน่วยบัญชี

นางสาวจีระวรรณ ยังพบ 81193 81195 Jerawan.Y@chula.ac.th

หน่วยการเงิน

นางสาวเพ็ญศรี นาคลอยแก้ว 81193 81195 Phensri.N@chula.ac.th

หน่วยพัสดุ

นางกานต์นิธิ โกวิทพิทยาพงศ์ 81196 81195 Kannithi.K@chula.ac.th

หน่วยทะเบียนและตารางสอนตารางสอบ

นางกรกนก ชุติมาโชติ 81197 81184 Kornkanok.P@chula.ac.th

หน่วยบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรในเวลา)

นายวัลลภ สีหเดชวีระ 81185 8195 Wanlop.S@chula.ac.th

หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี

นางสาวชุติมา หงสะมัต 81197 81184 Chootima.H@chula.ac.th

หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
(นานาชาติ)

นายกรินทร์ วิลาวรณ์ 81189 81185 Karin.V@chula.ac.th

หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
(นานาชาติ)

นายนัฎกรณ์ โพธิสาขา 81189 81195 Natthakorn.P@Chula.ac.th

หน่วยกิจการนิสิต

นางแสงเดือน ชัยเจริญ 81170 81170 Sangdern.C@chula.ac.th

หน่วยบริการวิชาการ

นางสาวกรรณิกา ชูชาติ 81190 81195 Kannika.C@chula.ac.th

หน่วยวิจัย

นางสาวนิศานาถ เรืองเดชสิริพงศ์ 81190 81195 Nisanart.R@chula.ac.th

ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา (นักจิตวิทยา)

นางสาวรวิตา ระย้านิล 086-899-8932 81195 Ravita.R@chula.ac.th

ห้องสมุดคณะ (บรรณารักษ์)

- 81195

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา (นักจิตวิทยา)

นางสาวธัญธริกา บุญธรรม 81172 81195 Thantarika.B@chula.ac.th

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา (นักจิตวิทยา)

นางสาวธารวิมล ดิษฐรักษ์ 81172 81195 Tanwimol.D@Chula.ac.th

ศูนย์สุขภาวะทางจิต (นักจิตวิทยา)

นางสาวจิรีรัตน์ สิทธิวงศ์ 81171 81195 Jireerat.S@chula.ac.th

ศูนย์สุขภาวะทางจิต (นักจิตวิทยา)

นางสาววรกัญ รัตนพันธ์ 81171 81195 Worakan.r@Chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์, 2018 - 20:57