คณะจิตวิทยา
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
81185 81195 http://www.psy.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 81191 81195 Cpanrapee@yahoo.com
เลขานุการคณบดีคณะจิตวิทยา
นางประสพพร พนมกรเจริญ
81176
81195

รองคณบดี

รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 81175 81195 Arunya.T@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล 81174 81195 Rewadee.W@Chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 81323 81195 watcharaporn.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.จิรภัทร รวีภัทรกุล 81337 81195 Jirapattara.R@Chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ 81186 81195 Yokfah.I@Chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ.สักกพัฒน์ งามเอก 81180 81195 Sakkaphat.N@Chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ 81326 81335 Juthatip.W@chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
/มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 81175 81195 Arunya.T@chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา

อ.ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ 81179 81195 Kris.ar@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ)

ผศ.ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 81181 81195 Kullaya.D@chula.ac.th

ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

อ. ดร.พนิตา เสือวรรณศรี 81324 81195 Panita.Su@Chula.ac.th

ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม

อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ 81186 81195 Yokfah.I@Chula.ac.th

ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

อ.ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 81321 81195 Nipat.P@Chula.ac.th

ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก

รศ. ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 81175 81195 Arunya.T@chula.ac.th

หัวหน้าศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา

อ.ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 81321 81195 Nipat.P@Chula.ac.th

หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต

ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 81323 81195 Nattasuda.t@chula.ac.th

เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะ

นางสาวเวณิกา บวรสิน 81196 81195 Venika.Bo@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายณัฐกร วิศิษฏ์โสภา 81192 81195 Nattakorn.V@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวเวณิกา บวรสิน 81196 81184 Venika.Bo@Chula.ac.th

บริหารทรัพยากรมนุษย์

นายนภดล สุขดวง 81309 81195 Naphadon.S@chula.ac.th

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายโกศล สังขดิษฐ์ 81166 81195 Goson.S@chula.ac.th

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายศักดา ดีมูล 81165 81195 Sakda.D@chula.ac.th

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุรศักดิ์ วีร์วรวงศ์ 81198 81195 Surasak.B@chula.ac.th

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

นายประเสริฐ สดสายทอง 81315 81195 Prasert.S@chula.ac.th

ประกันคุณภาพ / ประชาสัมพันธ์ / สารบรรณ

นายวีกิจ คูหะมณี 81190 81195 Weekit.K@chula.ac.th

หน่วยงบประมาณและวางแผน

นางประสพพร พนมกรเจริญ 81176 81195 Prasopporn.P@chula.ac.th

หน่วยบัญชี

นางสาวจีระวรรณ ยังพบ 81317 81195 Jerawan.Y@chula.ac.th

หน่วยพัสดุ

นางกานต์นิธิ โกวิทพิทยาพงศ์ 81310 81195 Kannithi.K@chula.ac.th

หน่วยการเงิน

นางสาวกชวรรณ ยิ้มย้อย 81308 81195 Kotchawan.Y@chula.ac.th

หน่วยทะเบียนและตารางสอนตารางสอบ

นางกรกนก ชุติมาโชติ 81197 81184 Kornkanok.P@chula.ac.th

หน่วยบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรในเวลา)

นายวัลลภ สีหเดชวีระ 81184 81184 Wanlop.S@chula.ac.th

หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี

นางสาวชุติมา หงสะมัต 81312 81184 Chootima.H@chula.ac.th

หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
(นานาชาติ)

นายกรินทร์ วิลาวรณ์ 81189 81195 Karin.V@chula.ac.th

หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
(นานาชาติ)

นายนัฏฐกรณ์ โพธิสาขา 81316 81195 Natthakorn.P@Chula.ac.th

เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ

นายพิพัฒน์พน พรจรรยา 81316 81195 Bhibhatbhon.P@chula.ac.th

หน่วยกิจการนิสิต

นางแสงเดือน ชัยเจริญ 81170 81195 Sangdern.C@chula.ac.th

หน่วยบริการวิชาการ

นางสาวกรรณิกา ชูชาติ 81305 81195 Kannika.C@chula.ac.th

หน่วยบริการวิชาการ

นางสาวโสรยา พลายพิชิต 81307 81195 Soraya.Pl@chula.ac.th

ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา (นักจิตวิทยา)

นางสาวรวิตา ระย้านิล 81183 81195 Ravita.R@chula.ac.th

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา (นักจิตวิทยา)

นายสหรัฐ วงค์ชมภู 81172 81195 Saharath.W@chula.ac.th

ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา (นักจิตวิทยา)

นายณัฐนันท์ มั่นคง 81318 81195 Nattanan.M@Chula.ac.th

ศูนย์สุขภาวะทางจิต (นักจิตวิทยา)

นางสาวจิรีรัตน์ สิทธิวงศ์ 81304 81195 Jireerat.S@chula.ac.th

ศูนย์สุขภาวะทางจิต (นักจิตวิทยา)

นางสาววรกัญ รัตนพันธ์ 81171 81195 Worakan.R@Chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 17 สิงหาคม, 2020 - 11:51