ผศ.ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ)

ที่ทำงาน: 
81181
โทรสาร: 
81195
อีเมล: