ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ

ตำแหน่ง: 

คณบดี

ที่ทำงาน: 
81191
โทรสาร: 
81195
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการคณบดีคณะจิตวิทยา
ชื่อ-นามสกุล: 
นางประสพพร พนมกรเจริญ
ที่ทำงาน: 
81176
โทรสาร: 
81195
อีเมล: