รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
/มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

ที่ทำงาน: 
81175
โทรสาร: 
81195
อีเมล: