อ.ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา

ที่ทำงาน: 
81179
โทรสาร: 
81195
อีเมล: