อาจารย์ ดร.พนิตา เสือวรรณศรี

ตำแหน่ง: 

ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

ที่ทำงาน: 
81324
โทรสาร: 
81195
อีเมล: