สำนักงานการทะเบียน
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80001
80016
80003 https://www.reg.chula.ac.th webreg@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสำนักงาน

รศ.วัลภา ประกอบผล 80020 80003 Vallapa.P@chula.ac.th

- ธุรการ

นางปิยนาถ บุญบรรดาลชัย 80002 80003 Piyanat.Bo@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ 80021 80003 Athasit.S@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนนิสิต

นางสาวนิตยา วงษ์สถิตย์ 80015, 80024 80003 Nittaya.W@chula.ac.th

- หัวหน้างานรับเข้าศึกษา (รักษาการ)

นางนิตยา อนันตคู 80006-7 80003 Nittaya.A@chula.ac.th

- หัวหน้างานระเบียนประวัติ (รักษาการ)

นางภัทศุตะนันท์ อ่ำเกตุ 80013-4 80003 Suvisa.A@chula.ac.th

- หัวหน้างานเอกสารสำคัญ

นางสาวนิตยา วงษ์สถิตย์ 80015, 80024 80003 Nittaya.W@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนการศึกษา

นางอรนารถ จันทร์ศุภฤกษ์ 80009 80003 Oranart.J@chula.ac.th

- หัวหน้างานตารางสอนตารางสอบ

นางปราณีต ตันมณี 80008 80003 Praneet.T@chula.ac.th

- หัวหน้างานทะเบียนเรียน

นางอรนารถ จันทร์ศุภฤกษ์ 80009 80003 Oranart.J@chula.ac.th

- หัวหน้างานระเบียนการศึกษา (รักษาการ)

นางน้ำทิพย์ ตั้งวรชัย 80011 80003 Namthip.T@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชูศักดิ์ คงมณี 80017-9 80003 Chusak.K@chula.ac.th

- หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล

นายสุเมธ สุขศรี 80018 80003 Sumet.S@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาววรรณิตา วิไลวรรณ 80004 80003 Wannita.W@chula.ac.th

- หัวหน้างานบริหารทั่วไป (รักษาการ)

นายวัชรกุล จันทราเวช 80016, 80025 80003 Wacharakul.C@chula.ac.th

- หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางสาววรรณิตา วิไลวรรณ 80004 80003 Wannita.W@chula.ac.th

- หัวหน้างานสารนิเทศ

นายวัชรกุล จันทราเวช 80016 80003 Wacharakul.C@chula.ac.th