สำนักงานการทะเบียน
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80001
80016
80003 https://www.reg.chula.ac.th webreg@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสำนักงาน

รศ.ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ 80002 80003 mana.s@chula.ac.th

- ธุรการ

นางปิยนาถ บุญบรรดาลชัย 80002 80003 Piyanat.Bo@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ 80021 80003 Athasit.S@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนนิสิต

- 80015, 80024 80003

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา

นางสาวสุมิตรา ศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนะ 80006-7 80003 Sumittra.S@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจระเบียนประวัติ

นางภัทศุตะนันท์ อ่ำเกตุ 80013-4 80003 Suvisa.A@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจเอกสารสำคัญ

- 80015, 80024 80003

ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนการศึกษา

นางอรนารถ จันทร์ศุภฤกษ์ 80009 80003 Oranart.J@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจตารางสอนตารางสอบ

นางปราณีต ตันมณี 80008 80003 Praneet.T@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน

นางอรนารถ จันทร์ศุภฤกษ์ 80009 80003 Oranart.J@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจระเบียนการศึกษา

นางน้ำทิพย์ ตั้งวรชัย 80011 80003 Namthip.T@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชูศักดิ์ คงมณี 80017-9 80003 Chusak.K@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจระบบสารสนเทศ

นายสุเมธ สุขศรี 80018 80003 Sumet.S@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาววาณี ทองอ่อน 80022 80003 Wanee.Th@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

นางพิชญา กอหะสุวรรณ 80025, 80001 80003 Pitchaya.k@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ

นางสาวยุดา นาคลอยแก้ว 80004 80003 Yuda.N@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และสารนิเทศ

นางสาววาณี ทองอ่อน 80016, 80022 80003 Wanee.Th@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 1 ตุลาคม, 2018 - 11:34