สำนักงานการทะเบียน
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80001
80016
80003 https://www.reg.chula.ac.th webreg@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสำนักงาน

รศ.ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ 80002 80003 mana.s@chula.ac.th

- ธุรการ

นางปิยนาถ บุญบรรดาลชัย 80002 80003 Piyanat.Bo@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ 80021 80003 Athasit.S@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนนิสิต

นางภัทศุตะนันท์ อ่ำเกตุ 80014 80003 Suvisa.A@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา

นางสาวสุมิตรา ศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนะ 80006-7 80003 Sumittra.S@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจระเบียนประวัติ

นางรุ่งรวี แลตรง 80014, 80038 80003 Rungrawee.P@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจเอกสารสำคัญ

นายสุเมธ สุขศรี 80024 80003 Sumet.S@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนการศึกษา

นางปราณีต ตันมณี 80029 80003 Praneet.T@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจตารางสอนตารางสอบ

นางน้ำทิพย์ ตั้งวรชัย 80011 80003 Namthip.T@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน

นางปราณีต ตันมณี 80029 80003 Praneet.T@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจระเบียนการศึกษา

นายเสน่ห์ มังกรวงศ์ 80012 80003 Sanay.M@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชูศักดิ์ คงมณี 80017-9 80003 Chusak.K@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจระบบสารสนเทศ

นายสุเมธ สุขศรี 80018 80003 Sumet.S@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาววาณี ทองอ่อน 80022 80003 Wanee.Th@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

นางพิชญา กอหะสุวรรณ 80025 80003 Pitchaya.k@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ

นางสาวยุดา นาคลอยแก้ว 80033 80003 Yuda.N@chula.ac.th

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และสารนิเทศ

นางสาววาณี ทองอ่อน 80022 80003 Wanee.Th@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 19 ธันวาคม, 2019 - 10:01