นางปราณีต ตันมณี

ตำแหน่ง: 

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน

ที่ทำงาน: 
80029
โทรสาร: 
80003
อีเมล: