นางปราณีต ตันมณี

ตำแหน่ง: 

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจตารางสอนตารางสอบ

ที่ทำงาน: 
80008
โทรสาร: 
80003
อีเมล: