สำนักบริหารวิจัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80203 80236 http://www.research.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางเสาวนีย์ สิริวัฒน์ ธุรการ สำนักบริหารวิจัย 80236 Saovanee.S@Chula.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวซ่อนกลิ่น จิรสุวรรณพจน์ ธุรการ สำนักบริหารวิจัย 80236 sonklin.j@chula.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางสุนันท์ พลอยสุข ธุรการ สำนักบริหารวิจัย 80236 Sunun.W@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร 80212 80236 Research@Chula.ac.th, Kamolsomporn@gmail.com

ผู้อำนวยการสำนัก

... 80212 80236

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย

นางสิณะตา ศรีสวาท 80218 80236 Research@Chula.ac.th, Sinata.P@Chula.ac.th

วิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางกมลวรรณ อโณทัย 80219 80236 Research@Chula.ac.th, Kamolwon.A@Chula.ac.th

ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวแก้วประกาย จันทร์เจริญ 80220 80236 Research@Chula.ac.th, Kaewprakay.J@Chula.ac.th

ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย

นางสาวอาภรณ์พรรธน์ เกตุปมา 80234 80236 Research@Chula.ac.th, Arpornpat.K@Chula.ac.th

ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย

นางสมใจ แจ่มจันทร์ 80234 80236 Research@Chula.ac.th, Sompai.Ja@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวสรารักษ์ หงสะมัต 80233 80236 Research@Chula.ac.th, Sararak.H@Chula.ac.th

ฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวจิรกาล ทองทา 80213 80236 Research@Chula.ac.th, Jirakarn.T@Chula.ac.th

ฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวดวงพร รักศาสตร์ 80213 80236 Research@Chula.ac.th, Duangporn.R@Chula.ac.th

ฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวสุกัญญา พวงกุนฑล 80213 80236 Research@Chula.ac.th, Sukanya.Po@Chula.ac.th

ฝ่ายทุนวิจัย

นายโทน เวชชะ 80215 80236 Research@Chula.ac.th, Tone.W@Chula.ac.th

ฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวพรพิรุณ อ่อนสกนธ์ 80215 80236 Research@Chula.ac.th, Pornpirun.Research@gmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหา 80238 80236 Research@Chula.ac.th

ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

นางสาวมณีรัตน์ ชื่นเจริญ 80238 80236 Research@Chula.ac.th, Maneerat.Chu@Chula.ac.th

ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

นางสาวบงกช หงสะพัก 80240 80236 Research@Chula.ac.th, Bongkoch.H@Chula.ac.th

ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

นางสาวแก้วทิพย์ ประจักษ์จิตร์ 80240 80236 Research@Chula.ac.th, Kaewtip.P@Chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

นางสาวรัชกร วิจิตรชาญ ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 802036 Ratchakorn.W@Chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 12 มิถุนายน, 2018 - 10:27