สำนักบริหารวิจัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80203 80236 http://www.research.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย

นางสาวสรารักษ์ หงสะมัต 80233 80236 Sararak.H@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก

... 80212 80236

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย

นางสิณะตา ศรีสวาท 80218 80236 Sinata.P@Chula.ac.th

วิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางกมลวรรณ อโณทัย 80219 80236 Research@Chula.ac.th

ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวแก้วประกาย จันทร์เจริญ 80220 80236 Research@Chula.ac.th

ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย

นางสาวอาภรณ์พรรธน์ เกตุปมา 80234 80236 Research@Chula.ac.th

ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย

นางสมใจ แจ่มจันทร์ 80234 80236 Research@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวสรารักษ์ หงสะมัต 80233 80236 Research@Chula.ac.th

ฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวจิรกาล ทองทา 80213 80236 Research@Chula.ac.th

ฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวกนกพร บุญแก้ว 80213 80236 Research@Chula.ac.th

ฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวสุกัญญา พวงกุนฑล 80213 80236 Research@Chula.ac.th

ฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวขวัญฤทัย ไชยชนะ 80215 80236 Research@Chula.ac.th

ฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวชนิดา ทัศนะบรรจง 80215 80236 Research@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

นางสาวขวัญพัฒน์ นาคำ 80238 80236 Research@Chula.ac.th

ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

นางสาวมณีรัตน์ ชื่นเจริญ 80238 80236 Research@Chula.ac.th

ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

นางสาวบงกช หงสะพัก 80240 80236 Research@Chula.ac.th

ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

นางสาวแก้วทิพย์ ประจักษ์จิตร์ 80240 80236 Research@Chula.ac.th