สำนักบริหารวิจัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80203 80236 http://www.research.chula.ac.th research@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสำนัก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร 80212 80236 Kamolsomporn@gmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวสรารักษ์ หงสะมัต 80233 80236 Sararak.H@Chula.ac.th

ฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวจิรกาล ทองทา 80213 80236 Jirakarn.T@Chula.ac.th

ฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวดวงพร รักศาสตร์ 80215 80236 Duangporn.R@Chula.ac.th

ฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวสุกัญญา พวงกุนฑล 80213 80236 Sukanya.Po@Chula.ac.th

ฝ่ายทุนวิจัย

นายโทน เวชชะ 80215 80236 Tone.W@Chula.ac.th

ฝ่ายทุนวิจัย

นางสาวพรพิรุณ อ่อนสกนธ์ 80215 80236 Pornpirun.Research@gmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย

นางสิณะตา ศรีสวาท 80218 80236 Sinata.P@Chula.ac.th

ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย

นางกมลวรรณ อโณทัย 80219 80236 Kamolwon.A@Chula.ac.th

ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย

นางสาวแก้วประกาย จันทร์เจริญ 80220 80236 Kaewprakay.J@Chula.ac.th

ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย

นางสาวอาภรณ์พรรธน์ เกตุปมา 80234 80236 Arpornpat.K@Chula.ac.th

ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย

นางสมใจ แจ่มจันทร์ 80234 80236 Somjai.Ja@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

--- 80238 80236 Research@Chula.ac.th

ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

นางสาวมณีรัตน์ ชื่นเจริญ 80238 80236 Maneerat.Chu@Chula.ac.th

ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

นางสาวบงกช หงสะพัก 80240 80236 Bongkoch.H@Chula.ac.th

ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

นางสาวแก้วทิพย์ ประจักษ์จิตร์ 80240 80236 Kaewtip.P@Chula.ac.th

ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

นางสาวรัชกร วิจิตรชาญ 80238 802036 Ratchakorn.W@Chula.ac.th

หน่วยคลินิกวิจัย

นายธีรภัทร์ คำมณี 80247 80236 Teerapat.K@Chula.ac.th

หน่วยคลินิกวิจัย

นางสาวสุขฤทัย ภีระเป็ง 80239 80236 peerapeng@gmail.com

งานบุคคล

นางเสาวนีย์ สิริวัฒน์ 80203 80236 Saovanee.S@Chula.ac.th

งานการเงิน

นางสาวซ่อนกลิ่น จิรสุวรรณพจน์ 80203 80236 sonklin.j@chula.ac.th

งานสารบรรณ และงานพัสดุ

นางสุนันท์ พลอยสุข 80203 80236 Sunun.W@Chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 3 กรกฎาคม, 2018 - 10:29