ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

นางพนิดา ประพันธ์วัฒนะ 02 218 3219 02 218 3217 Panida.Pr@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นายฉันท์ชนก เจริญหิรัญ 02 218 3218 02 218 3217 chanchanok.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน)

น.ส.ทิพวรรณ วิโรจน์ศิรศักดิ์ 02 218 3217 02 218 3217 Thipawan.v@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน)

น.ส.นัชชาพร กุลประเสริฐรัตน์ 02 218 3217 02 218 3217 Natchaporn.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

น.ส.พัชรี วงศ์ทอง 02 218 83218 02 218 83217 patcharee.wo@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่วิเิคราะห์

น.ส.ปวีณา จาดประทุม 02 218 83218 08 218 83217 paveena.j@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 11 พฤษภาคม, 2018 - 15:46