ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

นางพนิดา ประพันธ์วัฒนะ 02 218 3219 02 218 3217 Panida.Pr@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นายภาณุวัฒน์ จินดาวัฒนะ 02 218 3218 02 218 3217 Panuwat.ji@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน)

น.ส.ทิพวรรณ วิโรจน์ศิรศักดิ์ 02 218 3217 02 218 3217 Thipawan.v@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน)

น.ส.นัชชาพร กุลประเสริฐรัตน์ 02 218 3217 02 218 3217 Natchaporn.K@chula.ac.th