น.ส.ปวีณา จาดประทุม

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่วิเิคราะห์

ที่ทำงาน: 
02 218 83218
โทรสาร: 
08 218 83217
อีเมล: