ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83245 83244 http://www.rural.chula.ac.th rural@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน อีเมล โทรสาร

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.มานพ ม่วงใหญ่ 83245 manop.m@chula.ac.th 83244

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นายทัศนัย ไชยยงยศ 83245 thasanai.c@chula.ac.th 83244

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นายเสกข์ ศกุนะสิงห์ 83245 sekkha.s@chula.ac.th 83244