ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รองอธิการบดี

รศ.ดร.ธนิต ธงทอง 111 tanit.T@chula.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ รศนาภรณ์ วีวรรรณ 112 rosanavee@hotmail.com

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ 114 ruengwit.b@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก

นส.สุปรีดา ลอตระกูล 701 SUPREEDA.L@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิสิต

นส.อุบล สาธิตะกร 601 Ubolsa@gmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายทุนการศึกษา
และบริการนิสิต

นางนภาภัช เกิดโภคทรัพย์ 401 napaphat07@gmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน
และเครือข่ายกิจการนิสิต

... 101

สารบรรณ (สำนักงาน)

นางกรุณา ดาโอะ 102 karuna_daho@gmail.com

โครงการศิลปะ/ฟุตบอล

นส.นันทปิยะ เริงรณอาษา 103 I_NUNJUNK@Hotmail.com

ตรวจสอบบัญชีสโมสรนิสิต

นส.นงลักษณ์ เกียรติวณิชพันธ์ 104 aeng_kp@hotmail.com

พัฒนาบุคลากร/ประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิต
/เครือข่ายบุคลากรกิจการนิสิต

นายปิยะภัทร มานะสถิตพงศ์ 105 piyapat.m@gmail.com

แผนและงบประมาณ

นส.รัชณู นพเกล้า 106 Rutchanu2525@gmail.com

บุคคล

นางภคอร บ้านศาลเจ้า 108

การเงิน

นส.อชิรญา บัวทอง 109 achi2526@gmail.com

บัญชี

นางเจียรนัย ดูเบ 110 dubay20@Hotmail.com

เลขานุการ

... 115

พัสดุ (สำนักงาน)

นส.ณิชากร ตรีวิจารณ์ 202 AO.NICHA@OUTLOOK.CO.TH

กิจกรรมบัณฑิตศึกษาและ
การใช้รถบัสกิจกรรมนิสิต

นส.ชัญญนิษฐ์ นีสันเทียะ 302 Neesunteah@gmail.com

กิจกรรมฝ่ายกีฬา

นายวุฒินันท์ ศรีแถลง 303 Wuttinant_osda@hotmail.co.th

กิจกรรมนานาชาติ

... 305

กิจกรรมพัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรม

นส.ขวัญชนก หมั่นเจริญ 306 Kwannok_Mayple@hotmail.com

อบจ / สภานิสิต

นายธนัชกฤช เหลืองลออ 307 Tanutkrit@hotmail.com

กิจกรรมพัฒนาสังคม
และบำเพ็ญประโยชน์

... 308

วินัยนิสิตและพัฒนาคุณธรรม

นส.อรัญญา ภักดี 309 ARUNYAYA@YAHOO.com

นิสิตดีเด่นและจิตอาสา
ประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต

นส.วรรณกร อยู่เจริญ 310 modwannakorn@gmail.com

โครงการจ้างนิสิตทำงานพิเศษ/
การศึกษาวิชาทหาร/ผ่อนผันทหาร

นายวุฒิกร สุวรรณสิงห์ 402

กยศ.

นายปณิธิ เลิศวศินกุล 403 panithi.l@chula.ac.th

กยศ.

นายศรีล สุวรรณแสง 404 sareen.s@chula.ac.th

แนะแนวอาชีพ

นายมนัสวิน ผาสุขขี 405 manassawin.p@Chula.ac.th

ทุนรายปี

นส.วารุณีย์ สุวรรณโพธิ์ศรี 406 WARUNEE.SC@Chula.ac.th

ทุนอุดหนุน

นายพิเชษฐ์ สุรชัยกุลวัฒนา 407 Pichest.s@Chula.ac.th

ประชาสัมพันธ์และงานกิจการนิสิต

...

ระบบทะเบียนกิจกรรมนิสิต

...

โครงการกีฬาชาติ

นางธิตินันท์ เนื่องอัมพร 502 NUN_870420@Hotmail.com

อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง

รศ.เพ็ญพรรณ ยังคง 83649 83642

อนุสาสกหอพักนิสิตชาย

อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี 83649 83642

หัวหน้าหน่วยหอพักนิสิต
(สำนักงานหอพักนิสิต)

นายประสาท จูมพล 83649 83642 siangmiang@Hotmail.com

บริหารงานทั่วไป/สารบรรณ/พัฒนาบุคลากร/ประกันคุณภาพ
(สำนักงานหอพักนิสิต)

นายสุขวรรณชาต รัตนาแพง 83642 83642 sukwanchat.r@chula.ac.th

พัสดุ (สำนักงานหอพักนิสิต)

นายสมชาย สุภาพ 83642 83642 s3072501@Hotmail.com

การเงิน (สำนักงานหอพักนิสิต)

นางเยาวพร หนูแป้นน้อย 83642 83642

บัญชี (สำนักงานหอพักนิสิต)

นส.นิพัทธ์พร วงษ์หิรัญ 83642 83642

ทะเบียนนิสิตหอพักหญิง
(สำนักงานหอพักนิสิต)

นส.นิดดา ขรุรัมย์ 83643 83642 nidda.k@chula.ac.th

ทะเบียนนิสิตหอพักชาย
(สำนักงานหอพักนิสิต)

นายวัฒนพล จันทรา 83643 83642 boatz_bkillz@hotmail.com

กิจกรรมนิสิตหอพัก
(สำนักงานหอพักนิสิต)

นส.นฤขวัญ โพธิ์แพง 83643 83642 nanukhwun.p@chula.ac.th

หัวหน้าตึกชวนชม
(สำนักงานหอพักนิสิต)

นส.กรกช นาคบุญช่วย 83670-74 #0 83642 korrakotpim@hotmail.com

บริการห้องพักรายวัน
(สำนักงานหอพักนิสิต)

นางนรากรณ์ ศรีขร 83670-74 #0 83642

วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
(สำนักงานหอพักนิสิต)

นายมนัส สมคะเน 83642 83642

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

นส.ธารีวรรณ เทียมเมษ 80541 t.thareewan@gmail.com

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

นายนพสิทธิ์ สิริจรูญชัย 80540 nopphasit.s@chualu.ac.th

CU Student Corner

นางนภาภัช เกิดโภคทรัพย์ 87077

CU Student Corner

นางนภาภัช เกิดโภคทรัพย์ 87077