ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม 0-2215-3622

รักการแทนรองผู้อำนวยการ

นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 0-2215-3622

รักการแทนรองผู้อำนวยการ

นางเยาวดี ฟ้าสว่าง 835870

งานการเงิน

นางปริณดา ทองร่มโพธิ์ 83570 835870

งานบุคคล

น.ส.นิชาภา ชนาธิบ รัตน์กุล 83571 835870

งานธุรการ

นายสุมล จันทเลิศ 83573 0-2215-3622

ฝ่ายปฏิบัติการพนักงานรักษาความปลอดภัย

หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย/สายตรวจพนักงานรักษาความปลอดภัย 83580-1 0-2215-3622

ศูนย์วิทยุสื่อสาร (จามจุรี)

ตลอด 24 ชั่วโมง 83572-5 0-2215-3622

ศูนย์วิทยุสื่อสาร (จามจุรี)

แจ้งเหตุด่วน 80000 0-2215-3622
ปรับปรุงล่าสุด: 19 ตุลาคม, 2017 - 22:05