ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์

ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม 0-2215-3622

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 0-2215-3622

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

นางเยาวดี ฟ้าสว่าง 83584 83570 Yaowadee.F@chula.ac.th

งานการเงิน

นางปริณดา ทองร่มโพธิ์ 83580 83570

งานบุคคล

น.ส.ณิชาภา ตีระรัตน์ 83577 83570 Nichapha.T@chula.ac.th

งานธุรการ

นายสุมล จันทเลิศ 0-2215-3622 Sumon.Ju@chual.ac.th

ฝ่ายปฏิบัติการพนักงานรักษาความปลอดภัย

หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย/สายตรวจพนักงานรักษาความปลอดภัย 83581 0-2215-3622

ศูนย์วิทยุสื่อสาร (จามจุรี)

ตลอด 24 ชั่วโมง 83572-5 0-2215-3622

ศูนย์วิทยุสื่อสาร (จามจุรี)

แจ้งเหตุด่วน 80000 0-2215-3622
ปรับปรุงล่าสุด: 26 ธันวาคม, 2018 - 10:38