สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2216-8833
84029
84030
0-2215-3797
0-2216-1312
http://www.sasin.edu sasin@sasin.edu
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

ศ.ดร.ดีพัค ซี. เจน 83890 0-2215-3797 Dipak.Jain@sasin.edu

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน 83894 0-2215-3797 kua.wongboonsin@sasin.edu

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการฝ่ายนิสิตเก่าและองค์กรธุรกิจสัมพันธ์

คุณก้อง รุ่งสว่าง 83892 0-2215-3797 gong.rungswang@sasin.edu

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา(SMC)

ผศ.ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช 84001-9ต่อ 142 0-2611-8958 chaipong.pongpanich@sasin.edu

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา

นางนาถลดา วัฒนกุลชาติ 84001-9 ต่อ 141 0-2216-1317 Nartlada.Wattanakulchart@sasin.edu

ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักบริหาร

น.ส.พัชราภรณ์ พันธราธร 83880 0-2216-1314 patcharaphorn.phantarathorn@sasin.edu

ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ(MCE)

Ajarn Rochelle Powtong 83897 0-2218-4036 rochelle.powtong@sasin.edu

ผู้อำนวยการศูนย์ญี่ปุ่น(Japan Center)

ดร.ทากะมาซะ ฟูจิโอกะ 84001-9 ต่อ 209 0-2216-1310 taka.fujioka@sasin.edu

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืน(SCSM)

คุณนิกม์ พิศลยบุตร 84095 0-2218-4096 Nick.Pisalyaput@sasin.edu

ผู้จัดการศูนย์บริการจัดการความยั่งยืน

น.ส.ศิรสา กันตรัตนากุล 84001-9 ต่อ 208 0-2218-4096 sirasa.kantaratanakul@sasin.edu

ผู้อำนวยการศูนย์ผู้ประกอบการลงทุน(SEC)

คุณคงพันธ์ ปราโมช ณ อยุธยา 84001-9ต่อ 181 02-611-8955 kongpan.pramoj@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยวิรัชกิจและประกันคุณภาพ

รศ.ดร.อดิทธ์ เชี่ยวสกุล 84001-9 ต่อ 215 0-2611-8946 Adith.Cheosakul@sasin.edu

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

ศ.ดร.เอียน เฟนวิค 84072 0-2216-1310 ian.fenwick@sasin.edu

หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน

ผศ.ดร.ภัทเรก ศรโชติ 84001-9 ต่อ 210 0-2216-1310 Pattarake.Sarajoti@sasin.edu

หัวหน้าสาขาวิชาการปฏิบัติการและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา 83855 0-2216-1310 Wikrom.Jaruphongsa@sasin.edu

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

น.ส.พัชราภรณ์ พันธราธร 83890 0-2215-3797 patcharaphorn.phantarathorn@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยการตลาดและสื่อสารองค์กร

Mr.Dean Outerson 83853 0-2611-89553 Dean.Outerson@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยงบประมาณและบัญชี

น.ส.มณฑา สมบัติพิบูลย์ 83871 0-2216-1312 Montha.Sombutpibool@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยการเงิน

นายณัฏวัฒน์ พิษณุวงศ์ 83868 0-2611-8954 nattawat.pisanuwong@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยรับนิสิตและทะเบียน

นางลลิดา เรืองตระกูล 83856 0-2611-6753 Lalida.Ruangtrakool@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยกิจการนิสิต

น.ส.สิรทัศน์ เกษคุปต์ 83862 0-2611-6753 Siratas.Keshagupta@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยนิสิตเก่าสัมพันธ์

นางกุณฑลี แก้วจินดา 83877 0-2611-6753 Kuntalee.Kaewjinda@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยห้องสมุด

น.ส.อารีย์ พงษ์ไชยโสภณ 84084 0-2216-1312 Aree.Phongchaisophon@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

นายไพบูลย์ ศรีวิไลเจริญ 84050 0-2216-1312 Paiboon.sriwilaijaroen@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นางภูริตา พินทุโยธิน 83865 0-2216-1312 Purita.Pintuyotin@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล

น.ส.ฐิตินันท์ บุญอาภา 83874 0-2215-3797 Thitinan.Boon-A-Pa@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยจัดซื้อและพัสดุ

นายวุฒิพงศ์ ศุภพาณิชย์ 83863 0-2216-1312 wuthipong.suppanich@sasin.edu

ผู้จัดการทั่วไป หอพักนานาชาติศศนิเวศ

ดร.รัตติมา มุกดาอนันต์ 84024 0-2215-3880 rattima.mukda-anan@sasin.edu

ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า

นายธวัชชัย สังข์มูล 83887 0-2215-3880 Thawatchai.Sungmoon@sasin.edu

ติดต่อจองห้องพัก/จัดเลี้ยงและห้องประชุม

นายเดชา น้อยเรืองวงศ์ 84020 0-2215-3880 Dacha.Noyruangwong@sasin.edu

ผู้จัดการห้องอาหารศศภัตร

นายวินัย หมื่นโสฬส 83888 0-2215-3880 vinai.mernsorot@sasin.edu

ผู้จัดการศศแคนทีน

นางนภภัสสร นาคภาษี 84055 0-2216-1312 Noppassorn.Nakpasri@sasin.edu