สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2216-8833
84029
84030
0-2215-3797
0-2216-1312
http://www.sasin.edu sasin@sasin.edu
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค 83890 0-2215-3797 ian@ianfenwick.com

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเรืองสุข 84031 0-2215-3797 siriyupa.roongrerngsuke@sasin.edu

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

ศ.ดร.เอียน เฟนวิค 84072 0-2215-3797 ian.fenwick@sasin.edu

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านวิรัชกิจ

รศ.ดร.อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล 84001-9 ต่อ 215 0-2215-3797 Adith.Cheosakul@sasin.edu

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านนิสิตเก่าสัมพันธ์

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ 84072 0-2215-3797 Kritika.Kongsompong@sasin.edu

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านงบประมาณบัญชีและการเงิน

ผศ.ดร.ภัทเรก ศรโชติ 84027 0-2215-3797 Pattarake.Sarajoti@sasin.edu

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านวิชาการ

ผศ.ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ 84028 Piyachart.Phiromswad@sasin.edu

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านปฏิบัติการ

ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา 83855 0-2215-3797 Wikrom.Jaruphongsa@sasin.edu

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา(SMC)

ผศ.ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช 84001-9 ต่อ 142 0-2611-8958 chaipong.pongpanich@sasin.edu

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานักบริหาร

ผศ.ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ 83880 0-2216-1314 Piyachart.Phiromswad@sasin.edu

ผู้อำนวยการศูนย์ญี่ปุ่น(Japan Center)

ดร.ทากะมาซะ ฟูจิโอกะ 84001-9 ต่อ 157 0-2216-1310 taka.fujioka@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยวิรัชกิจและประกันคุณภาพ

รศ.ดร.อดิทธ์ เชี่ยวสกุล 84001-9 ต่อ 215 0-2611-8946 Adith.Cheosakul@sasin.edu

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

ศ.ดร.เอียน เฟนวิค 84072 0-2216-1310 ian.fenwick@sasin.edu

หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน

ผศ.ดร.ภัทเรก ศรโชติ 84027 0-2216-1310 Pattarake.Sarajoti@sasin.edu

หัวหน้าสาขาวิชาการปฏิบัติการและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา 83855 0-2216-1310 Wikrom.Jaruphongsa@sasin.edu

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืน(SCSM)

คุณนิกม์ พิศลยบุตร 84095 0-2218-4096 Nick.Pisalyaput@sasin.edu

ผู้จัดการศูนย์บริการจัดการความยั่งยืน

น.ส.ศิรสา กันตรัตนากุล 84001-9 ต่อ 208 0-2218-4096 sirasa.kantaratanakul@sasin.edu

ผู้อำนวยการศูนย์ผู้ประกอบการลงทุน(SEC)

คุณคงพันธ์ ปราโมช ณ อยุธยา 84001-9ต่อ 181 02-611-8955 kongpan.pramoj@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยการตลาดและสื่อสารองค์กร

Mr.Dean Outerson 83852 0-2611-89553 Dean.Outerson@sasin.edu

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล

รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข 83874 0-2215-3797 siriyupa.roongrerngsuke@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยการเงิน

นายณัฏวัฒน์ พิษณุวงศ์ 83868 0-2611-8954 nattawat.pisanuwong@sasin.edu

รักษาการแทนหัวหน้างานฝ่ายงบประมาณและบัญชี

น.ส.มลฤดี วงศ์เสรีวัฒนา 83872 0-2216-1312 Monrudee.Wongsareewattana@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยรับนิสิตและกิจการนิสิต

น.ส.สิรทัศน์ เกษคุปต์ 83862 0-2611-6753 Siratas.Keshagupta@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยทะเบียนนิสิต

นางพิณกานต์ โกษาคาร 83856 0-2611-6753 Pinakarn.Kosakarn@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยนิสิตเก่าสัมพันธ์

นางกุณฑลี แก้วจินดา 83877 0-2611-6753 Kuntalee.Kaewjinda@sasin.edu

หัวหน้างานทะเบียนและครุภัณฑ์

นางสุกัญญา จิตรแน่น 84021 0-2216-1312 sukanya.chitrnan@sasin.edu

หัวหน้างานจัดซื้อ

น.ส.กมลรัตน์ ราทิกุลกรลักษณ์ 83863 0-2216-1312 kamonrat.radhikulkaralak@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยห้องสมุด

น.ส.พรรณนภา จินตศิริกูล 84084 0-2216-1312 Punnapa.Jintasirikul@sasin.edu

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นางพรรณี เอี่ยมณรงค์ 83865 0-2216-1312 Phannee.Aiumnarong@sasin.edu

หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

นายไพบูลย์ ศรีวิไลเจริญ 84050 0-2216-1312 Paiboon.sriwilaijaroen@sasin.edu

ผู้จัดการศศแคนทีน

นางนภภัสสร นาคภาษี 84055 0-2216-1312 Noppassorn.Nakpasri@sasin.edu

ผู้จัดการหอพักนานาชาติศศนิเวศ

น.ส.เมวิญา เอื้อวิทยา 83889 0-2215-3880 mayviya.uawithya@sasin.edu

ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า

นายธวัชชัย สังข์มูล 83887 0-2215-3880 Thawatchai.Sungmoon@sasin.edu

ติดต่อจองห้องพัก/จัดเลี้ยงและห้องประชุม

น.ส.วันเพ็ญ โสภาคะยัง 84011 0-2215-3880 wanphen.sopakayang@sasin.edu

ผู้จัดการห้องอาหารศศภัตร

นายสมใจ โลบุญ 83888 0-2215-3880 somjai.loboon@sasin.edu
ปรับปรุงล่าสุด: 5 มิถุนายน, 2019 - 15:21