คุณคงพันธ์ ปราโมช ณ อยุธยา

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการศูนย์ผู้ประกอบการลงทุน(SEC)

ที่ทำงาน: 
84001-9ต่อ 181
โทรสาร: 
02-611-8955
อีเมล: