ดร.ทากะมาซะ ฟูจิโอกะ

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการศูนย์ญี่ปุ่น(Japan Center)

ที่ทำงาน: 
84001-9 ต่อ 157
โทรสาร: 
0-2216-1310
อีเมล: