นายสมใจ โลบุญ

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการห้องอาหารศศภัตร

ที่ทำงาน: 
83888
โทรสาร: 
0-2215-3880
อีเมล: