ผศ.ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา(SMC)

ที่ทำงาน: 
84001-9 ต่อ 142
โทรสาร: 
0-2611-8958