ผศ.ดร.ภัทเรก ศรโชติ

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน

ที่ทำงาน: 
84027
โทรสาร: 
0-2216-1310