ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าสาขาวิชาการปฏิบัติการและเทคโนโลยี

ที่ทำงาน: 
83855
โทรสาร: 
0-2216-1310