ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านปฏิบัติการ

ที่ทำงาน: 
83855
โทรสาร: 
0-2215-3797