รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านนิสิตเก่าสัมพันธ์

ที่ทำงาน: 
84072
โทรสาร: 
0-2215-3797