ศ.ดร.เอียน เฟนวิค

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

ที่ทำงาน: 
84072
โทรสาร: 
0-2216-1310
อีเมล: