สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80555 ต่อ 1800 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th sav.coop@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา 80555 ต่อ 1901 02-611-7411

รองประธานกรรมการ

ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ 80555 ต่อ 1902 02-611-7411

รองประธานกรรมการ

นายวิเชียร ปลื้มคิด 80555 ต่อ 1903 02-677-7411

เหรัญญิก

อ.ชาญวิทย์ อุปยโส 80555 ต่อ 1905 02-611-7411

เลขานุการ

ผศ. นิพนธ์ กิติกุล 80555 ต่อ 1906 02-611-7411

ผู้จัดการ

นางเกวลิณ วรรณโกวิท 80555 ต่อ 1001 02-611-7411 Sav.coop@chula.ac.th

รองผู้จัดการ

น.ส.ขวัญจิต ดารารัตน์ทวี 80555 ต่อ 1003 02-611-7411

รองผู้จัดการ

น.ส.ประไพพร อำพนธ์ 80555 ต่อ 1002 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางฉัตรชุลี ชาติปัญญาวุฒิ 80555 ต่อ 1101 02-611-7411 chatchuli.s@gmail.com

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

... 80555 ต่อ 1800,
80555 ต่อ 1102-1103
02-611-7411

รักษาการ หัวหน้าฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร

น.ส.ขวัญจิต ดารารัตน์ทวี 80555 ต่อ 1003 02-611-7411

ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร

... 80555 ต่อ 2302 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

น.ส.จิดาภา เปล่งปลั่ง 80555 ต่อ 1201 02-611-7411

ฝ่ายธุรการ

... 80555 ต่อ 1202-05 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสมาชิก

นางอมรรัตน์ สันต์ธนะวานิช 80555 ต่อ 1301 02-611-7411

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก

เคาน์เตอร์ 12-13 80555 ต่อ 1812-13 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายเงินกู้

นางสุขฤทัย ภัทรบดี 80555 ต่อ 1401 02-611-7411

ฝ่ายเงินกู้

เคาน์เตอร์ 6-11 80555 ต่อ 1806-11 02-611-7411

รักษาการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน

น.ส.ประไพพร อำพนธ์ 80555 ต่อ 1501 02-611-7411

ฝ่ายการเงิน

... 80555 ต่อ 1503 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก

น.ส.ขจิตพรรณ แพ่งนคร 80555 ต่อ 1502 02-611-7411

ฝ่ายเงินฝาก

เคาน์เตอร์ 1-5 80555 ต่อ 1802-05 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางนิตยา แก้วหนองโพธิ์ 80555 ต่อ 1601 02-611-7411

ฝ่ายบัญชี

... 80555 ต่อ 1602 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน

นางรจนา ชัดประเสริฐ 80555 ต่อ 1701 02-611-7411

ฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน

... 80555 ต่อ 1702-03 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสมชาย บังเกิด 80555 ต่อ 2001 02-611-7411

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

... 80555 ต่อ 2002 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

นายจารุภูมิ สุจริตกุล 80555 ต่อ 2101 02-611-7411

ฝ่ายนิติการ

... 80555 ต่อ 2102 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

นางธัญรัศม์ คงลี 80555 ต่อ 2201 02-611-7411

ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

... 80555 ต่อ 2202-5 02-611-7411
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ์ 87037
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์ 88430
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร์ 0-2256-4488
สาขา 4 คณะอักษรศาสตร์ 84913
สาขา 5 คณะครุศาสตร์ 82520
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร์ 81039
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ 88826
ปรับปรุงล่าสุด: 15 มิถุนายน, 2020 - 15:19