สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80555 ต่อ 1800 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th sav.coop@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน 80555 ต่อ 1901 02-611-7411 chumpolp@hotmail.com

รองประธานกรรมการ

รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน 80555 ต่อ 1903 02-611-7411 supharoek.m@hotmail.com

เหรัญญิก

อ.ชาญวิทย์ อุปยโส 80555 ต่อ 1905 02-611-7411

เลขานุการ

นายณรงค์ เพ็ชรสุก 80555 ต่อ 1904 02-611-7411 narong.p@chula.ac.th

ผู้จัดการ

นายเฉลิมพร เศรษฐี 80555 ต่อ 1001 02-611-7411 Sav.coop@chula.ac.th

รองผู้จัดการ

นางสาวขวัญจิต ดารารัตน์ทวี 80555 ต่อ 1003 02-611-7411

รองผู้จัดการ

นางสาวประไพพร อำพนธ์ 80555 ต่อ 1002 02-611-7411

รักษาการ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางอมรรัตน์ สันธนวาณิชย์ 80555 ต่อ 1101 02-611-7411

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

... 80555 ต่อ 1800,
80555 ต่อ 1102-3
02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร

น.ส.สุขฤทัย วิทยากุลชัย 80555 ต่อ 2301 02-611-7411

ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร

... 80555 ต่อ 2302 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

น.ส.จิดาภา เปล่งปลั่ง 80555 ต่อ 1201 02-611-7411

ฝ่ายธุรการ

... 80555 ต่อ 1203-05 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสมาชิก

นางอมรรัตน์ สันต์ธนะวานิช 80555 ต่อ 1301 02-611-7411

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก

เคาน์เตอร์ 12-13 80555 ต่อ 1812-13 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายเงินกู้

นางสาววิไลลักษณ์ จารีวงศ์ไพบูลย์ 80555 ต่อ 1401 02-611-7411

ฝ่ายเงินกู้

เคาน์เตอร์ 6-11 80555 ต่อ 1806-11 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางเยาวดี ชื่นแฉ่ง 80555 ต่อ 1501 02-611-7411

ฝ่ายการเงิน

... 80555 ต่อ 1503 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก

น.ส.ขจิตพรรณ แพ่งนคร 80555 ต่อ 1502 02-611-7411

ฝ่ายเงินฝาก

เคาน์เตอร์ 1-5 80555 ต่อ 1802-05 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางนิตยา แก้วหนองโพธิ์ 80555 ต่อ 1601 02-611-7411

ฝ่ายบัญชี

... 80555 ต่อ 1602 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน

นางรจนา ชัดประเสริฐ 80555 ต่อ 1701 02-611-7411

ฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน

... 80555 ต่อ 1702-03 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสมชาย บังเกิด 80555 ต่อ 2001 02-611-7411

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

... 80555 ต่อ 2002 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

นายจารุภูมิ สุจริตกุล 80555 ต่อ 2101 02-611-7411

ฝ่ายนิติการ

... 80555 ต่อ 2102 02-611-7411

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

นางธัญรัศม์ คงลี 80555 ต่อ 2201 02-611-7411

ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

... 80555 ต่อ 2202 02-611-7411
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ์ 87037
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์ 88430
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร์ 0-2256-4488
สาขา 4 คณะอักษรศาสตร์ 84913
สาขา 5 คณะครุศาสตร์ 82520
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร์ 81039
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ 88826
ปรับปรุงล่าสุด: 17 ธันวาคม, 2018 - 12:42