น.ส.ขจิตพรรณ แพ่งนคร

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก

ที่ทำงาน: 
80555 ต่อ 1502
โทรสาร: 
02-611-7411