นางธัญรัศม์ คงลี

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

ที่ทำงาน: 
80555 ต่อ 2201
โทรสาร: 
02-611-7411