คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
85000 85000 http://www.sc.chula.ac.th Webmaster@sc.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช 85030 02-253-0337 Spolkit@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปภัชญา เบญจพิชัยเดช
85032
02-253-0337

รองคณบดี (ดูแลงานด้านบริหาร)

ผศ.ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 85019 02-218-5000 sirithan.j@chula.ac.th,
dr.sirithan@gmail.com

รองคณบดี (ดูแลงานด้านวิชาการ)

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 85009 sureerat.d@chula.ac.th

รองคณบดี (ดูแลงานด้านวิจัย)

ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 85041 02-218-5347 vtirayut@chula.ac.th

รองคณบดี (ดูแลงานด้านกิจการนิสิต)

ผศ.ดร.ปกรณ์ วรานุศุภากุล 85033-4 02-218-5034 Pakorn.v@chula.ac.th

รองคณบดี (ดูแลงานด้านวางแผน)

ผศ.ดร.สกุลธรรม เสนาะพิมพ์ 85036 Sakundam.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านวางแผน)

ผศ.ดร.ศรันญา มณีโรจน์ 85220 Saranya.m@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านวางแผน)

อ.ดร.กุนทินี สุวรรณกิจ 85568 kuntinee@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดี(กิจการพิเศษ)

อ.ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล 85534 chaleedab@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านบริหาร)

รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาล 85495 S_chadchawan@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านบริหาร)

ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ 85258 Wichase.k@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านจัดการศึกษา)

รศ.ดร.มะลิ หุ่นสม 87516 Mali.h@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านจัดการศึกษา)

รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา 85436 Teerapong.b@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านวิจัย)

อ.ดร.ดวงกมล ตุงคะสมิต 85041 duangamol@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านวิจัย)

อ.ดร.นพดล กิตนะ 85041 Noppadon.k@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านวิจัย)

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ สุจริต 85041 jirasak@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านกิจการนิสิต)

ผศ.ดร.สีหนาท ประสงค์สุข 85477 Sehanat.p@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านกิจการนิสิต)

ผศ.ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ 85065 wtachaboonyakiat@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านกิจการนิสิต)

อ.ดร.ภัสสร์พล งามอุโฆษ 87082 Passapol.ngamukot@gmail.com

ผอ.ดูแลศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือนานาชาติ

ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร 85419 Anchalee.k@chula.ac.th

ผอ.ดูแลศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี Kritsana.n@chula.ac.th

ผอ.ดูแลศูนย์วิจัยร่วม
ภาครัฐและเอกชน

รศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช 87637 spolkrit@chula.ac.th

ผอ.ดูแลศูนย์วิสาหกิจ

รศ.ดร.ศิริรัตน์ ก๊กผล 87583 siriratkokpol@gmail.com

ผอ.ดูแลศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ 87554 Thiti.b@chula.ac.th

ผอ.ดูแลศูนย์พิพิธภัณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ 85258 Wichase.k@chula.ac.th

รองผอ.ศูนย์ส่งเสริม
ความร่วมมือนานาชาติ

รศ.ดร.วรวีร์ โฮเว่น 87627 ต่อ102 Vipavee.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยผอ.ศูนย์ส่งเสริม
ความร่วมมือนานาชาติ

ผศ.ดร.รจนา พรประเสริฐสุข 85547 Rojana.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยผอ.ศูนย์ส่งเสริม
ความร่วมมือนานาชาติ

อ.ดร.มนพิชา ศรีสะอาด 87610 monpichar@chula.ac.th

ผู้ช่วยผอ.ศูนย์ส่งเสริม
ความร่วมมือนานาชาติ

อ.ดร.นำพล อินสิน 87581 numpon@gmail.com

ผอ.ฝ่ายบริหาร

นางทองม้วน เชาวน์เกษม 85020 85000-1 ctongmue@chula.ac.th

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์

นางจุรีรัตน์ เอื้อนิรันดร์ 85012 85000-1

หน่วยสารบรรณ

นางจินตนา เอี่ยมสะอาด 85000-1 85000-1

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางสุภาพร กานตานนท์ 85002,
85049
85000-1

หน่วยประชาสัมพันธ์
ประชุมพิธีการและกิจการพิเศษ

นางสาวศรีธนา ทองค้า 85013 85000-1

งานคลัง

นางสาวกาญจนา สิทธิจรรยาวัลย์ 85003 85004

หน่วยงบประมาณ

นางจรินทร์ ศรีมาก 85005 85005

หน่วยการเงิน

นางกมลพร พึ่งวัน 85005 85005

หน่วยบัญชี

... 85004 85004

งานพัสดุ

นางกฤติกา ศรีบัว 85011,50 02-251-7629

งานอาคารสถานที่ยานพาหนะ
และซ่อมบำรุง (รักษาการ)

นางทองม้วน เชาวน์เกษม 85020 85000-1

หน่วยยานพาหนะและซ่อมบำรุง

นายธงชัย ชาวพรหม 85512

หน่วยอาคารสถานที่

นางอารมณ์ โสตถิอำรุง 85241

งานพัฒนาและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

นายปรีชา วงษ์วิลัย 85014

งานนโยบายและแผน

นางสมศรี พินัยนิติศาสตร์ 85036,
85039

ผอ.วิชาการ

นางสิณะตา ศรีสวาท 85041 85347

งานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสิณะตา ศรีสวาท 85041 85347

งานบริการการศึกษา

นางสาวพิมพันธุ์ สายเพชร 85010 85053

หน่วยทะเบียน

นางจุฑาพร ลัดกระทุ่ม 85009

ฝ่ายกิจการนิสิต

... 85003-4

บรรณารักษ์ห้องสมุด

นางดวงจันทร์ พยัคพันธุ์ 85051 85045

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นายเพ็ชรัตน์ อารีรักษ์ 85352

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

นายพหล อ่อนน้อม 85042

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ 85144-5 02-255-2287
ธุรการ
85141-2
02-255-2287

หัวหน้าภาควิชาเคมี

รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข 87602-4 02-254-1309 Vudhichai.p@chula.ac.th
ธุรการ
87596-7
02-254-1309

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

อ.ดร.นพดล กิตนะ 85259 85386 nkitana@hotmail.com
ธุรการ
85369
85374-6

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

ผศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน 87555,
87545
02-939-6609 mongkolnavin@gmail.com
ธุรการ
87549-51
02-253-1150

หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ สีลานันท์ 85502-3,
85508
02-252-8979 Tosak.s@chula.ac.th
ธุรการ
85485-6

หัวหน้าภาควิชาเคมีเทคนิค

รศ.ดร.เก็จวลี พฤกสาทร 87517 02-255-5831 Kejvalee.p@chula.ac.th
ธุรการ
87523
87526

หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา

ผศ.ดร.ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์ 85466 85464 thaicat@hotmail.com
ธุรการ
85442-3
85464

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ศุภวิน วัชรมูล 85185 85180 Supawin.w@chula.ac.th
ธุรการ
85181-2
85080

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ์ 85396-7 85389 Ithaitha@chula.ac.th
ธุรการ
85394-5
85398

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร 85439 85418 Anchalee.k@chula.ac.th
ธุรการ
85416-7
85418

หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์

ผศ.ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 85557 85561 Sirithan.j@chula.ac.th
ธุรการ
85544-6
85561

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

รศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ 85072,
85076
02-252-7576 Tanapat.p@chula.ac.th
ธุรการ
85070-1
02-255-3021

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย
และเทคโนโลยีทางการพิมพ์

ผศ.ดร.ชวาล คูร์พิพัฒน์ 85580,
85585
02-255-3021 Chawan.k@chula.ac.th
ธุรการ
85581-2
02-255-3021

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 85520,
85515
02-254-4314 Saiwarun.c@chula.ac.th
ธุรการ
85515
02-254-4314
ปรับปรุงล่าสุด: 7 มิถุนายน, 2018 - 20:10