คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
85000 85000 http://www.sc.chula.ac.th Webmaster@sc.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช 85030 02-253-0337 Spolkit@chula.ac.th
เลขานุการ
นางณัฐวลัย พงศ์เทพูปถัมภ์
85032
02-253-0337

รองคณบดี (ดูแลงานด้านบริหาร)

ผศ.ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 85019 02-218-5013 sirithan.j@chula.ac.th,
dr.sirithan@gmail.com

รองคณบดี (ดูแลงานด้านแผนและพัฒนา)

รศ.ดร.สกุลธรรม เสนาะพิมพ์ 85036 Sakuntam.S@chula.ac.th,
sakuntam@gmail.com

รองคณบดี (ดูแลงานด้านวิจัย)

ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 85041 02-218-5347 vtirayut@chula.ac.th

รองคณบดี (ดูแลงานด้านวิชาการ)

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 85010 sureerat.d@chula.ac.th

รองคณบดี (ดูแลงานด้านกิจการนิสิต)

รศ.ดร.ปกรณ์ วรานุศุภากุล 85033-4 02-218-5034 Pakorn.v@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านบริหาร)

ผศ.ดร.โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 87619 02-2187598,
02-2541309
ssuwanak@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านบริหาร)

อ.ดร. อภิรัฐ ธีรภาพวิเศษพงษ์ 85061 022185561 apirat.t@chula.ac.th,
apiratz@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านบริหาร)

รศ.ดร. ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ 87528 02 255 5831 prasert.r@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านบริหาร)

รศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ 87554 thiti.b@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านแผนและพัฒนา)

รศ.ดร. ประพันธ์ คูชลธารา 87519 02 255 5831 prapan.k@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านแผนและพัฒนา)

ผศ.ดร.ศรันญา มณีโรจน์ 85220 saranya.m@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านแผนและพัฒนา)

อ.ดร.กุนทินี สุวรรณกิจ 85568 kuntinee@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านวิจัย)

ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน 85104 nongnuj.j@chula.ac.th,
nongnuj.ms@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านวิจัย)

ผศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล 85518 chaleedab@hotmail.com,
chaleeda.b@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านวิจัย)

ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ 85261 02-2185261 sittiporn.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านวิชาการ)

ศ.ดร.มะลิ หุ่นสม 87516 mali.h@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านวิชาการ)

รศ.ดร.รจนา พรประเสริฐสุข 85547 rojana.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านวิชาการ)

รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา 85436 teerapong.b@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านวิชาการ)

รศ.ดร.บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 87575 buntika.a@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านกิจการนิสิต)

รศ.ดร.สีหนาท ประสงค์สุข 85477 Sehanat.p@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านกิจการนิสิต)

ผศ.ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ 85065 wtachaboonyakiat@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านกิจการนิสิต)

ผศ.ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ 85534 inthawoot.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านวิรัชกิจ)

อ.ดร.ศุภวิน วัชรมูล 85185 supawin.w@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านพิพิธภัณฑ์)

ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ 85258 02-2185265 wichase.k@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านขอตำแหน่งทางวิชาการ)

รศ.ดร.อรฤทัย ภิญญาคง 85001 onruthai@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านขอตำแหน่งทางวิชการ)

ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน 85001 nongnuj.j@chula.ac.th,
nongnuj.ms@gmail.com

ผอ.ฝ่ายบริหาร(รักษาการ)

ผศ.ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 85020 85013 dr.sirithan@gmail.com

หัวหน้างานบริหารกลางและทรัพยากรมนุษย์

นางกุหลาบ พิมพ์สุวรรณ์ 85012 85013 kularbpim@gmail.com

หัวหน้าหน่วยบริหารกลาง

นางปภัชญา เบญจพิชัยเดช 85000,
85019
85013 papatchaya.b@gmail.com

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางสาวกาญจนา สิทธิจรรยาวัลย์ 85003 85004 kanchana.si@chula.ac.th

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

นางกมลพร พึ่งวัน 85005,
85025
85004 kamonporn.p@chula.ac.th

หัวหน้าหน่วยพัสดุ

นางสาวบังอร จันทะภักดิ์ 85011,
85050
02-251-7629 bungon.j@chula.ac.th

หัวหน้างานบริหารกายภาพ

นายธงชัย ชาวพรหม 85240 thongchai_ch@hotmail.com

หัวหน้าหน่วยจัดการอาคาร ซ่อมบำรุง
และรักษาความปลอดภัย(รักษาการ)

นางสุภาพร กานตานนท์ 85241,
85512
beed2004@hotmail.com

หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโสตทัศนูปกรณ์การศึกษา

นายสมชาย วงศ์รัตนรักษ์ 85352 wsomchai@chula.ac.th

หัวหน้าหน่วยยุทธศาสตร์ และการงบประมาณ
และบริหารคุณภาพ

นางสมศรี พินัยนิติศาสตร์ 85036,
85039
85036 somsri.p@chula.ac.th

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ(รักษาการ)

ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 85041 85347 vtirayut@chula.ac.th

หัวหน้าหน่วยบริหารวิจัย

นายอุลเวงค์ มติมาลังกรณ์ 85041 ulwnk@hotmail.com

หัวหน้างานวิชาการและกิจการนิสิต(รักษาการ)

รศ.ดร.บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 85054 buntika.a@chula.ac.th

หัวหน้าหน่วยพัฒนาวิชาการและพัฒนานิสิต

นางสาวหนึ่งฤทัย วิชัยกุล 85054 85053 nungruthai.w@chula.ac.th

หัวหน้าหน่วยบริการการศึกษา

นางจุฑาพร ลัดกระทุ่ม 85009 85053 juthaporn.t@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี 85157 02-255-2287 kritsana.n@chula.ac.th
ธุรการ
85141-2
02-255-2287

หัวหน้าภาควิชาเคมี

รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข 87602-4 02-254-1309 Vudhichai.p@chula.ac.th
ธุรการ
87596-7
02-254-1309

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

ผศ.ดร.นพดล กิตนะ 85259 85386 nkitana@hotmail.com
ธุรการ
85369
85374-6

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

ผศ.ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง 87545 0 2253 1150 paosawat@chula.ac.th
ธุรการ
87549-51
02-253-1150

หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 85487,
58495
02-252-8979 s_chadchawan@hotmail.com
ธุรการ
85485-6

หัวหน้าภาควิชาเคมีเทคนิค

รศ.ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ 87528 02-255-5831 prasert.r@chula.ac.th
ธุรการ
87523-5
02-255-5831

หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา

รศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์ 85441,
85461
85464 pitsanupong.k@hotmail.com
ธุรการ
85442-3
85464

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ 85188 85180 jwanida@chula.ac.th
ธุรการ
85181-2
85080

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

รศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ 85396 0 2255 0780 voranop.v@chula.ac.th
ธุรการ
85394-5
0 2255 0780

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

ผศ.ดร.กนกทิพย์ ภักดีบำรุง 85419,
85433
85418 kanoktip.p@chula.ac.th
ธุรการ
85416-7
85418

หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์

ผศ.ดร.ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา 85542 85561 dujreutai@gmail.com
ธุรการ
85544-6
85561

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ผศ.ดร.กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 85072,
85074
0 2252 7576 kobchai1a@yahoo.com
ธุรการ
85070-1
02-255-3021

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

รศ.ดร.พิชญดา เกตุเมฆ 85571 0 2255 3021 drpkatemake@gmail.com
ธุรการ
85581-2
0 2255 3021

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

รศ.ดร.ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 85246,
85517
0 2254 4314 kanitha.t@chula.ac.th
ธุรการ
85515
0 2254 4314
ปรับปรุงล่าสุด: 22 ตุลาคม, 2018 - 17:11