นางสมศรี พินัยนิติศาสตร์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าหน่วยยุทธศาสตร์ และการงบประมาณ
และบริหารคุณภาพ

ที่ทำงาน: 
85036
85039
โทรสาร: 
85036
อีเมล: