นางสุภาพร กานตานนท์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าหน่วยจัดการอาคาร ซ่อมบำรุง
และรักษาความปลอดภัย(รักษาการ)

ที่ทำงาน: 
85241
85512
อีเมล: