ผศ.ดร.กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ที่ทำงาน: 
85072
85074
โทรสาร: 
0 2252 7576
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ที่ทำงาน: 
85070-1
โทรสาร: 
02-255-3021