ผศ.ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

ที่ทำงาน: 
87545
โทรสาร: 
0 2253 1150
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ที่ทำงาน: 
87549-51
โทรสาร: 
02-253-1150