ผศ.ดร.โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดี(ด้านบริหาร)

ที่ทำงาน: 
87619
โทรสาร: 
02-2187598
02-2541309
อีเมล: