รศ.ดร.ขนิษฐา ธนานุวงศ์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

ที่ทำงาน: 
85246
85517
โทรสาร: 
0 2254 4314
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ที่ทำงาน: 
85515
โทรสาร: 
0 2254 4314