รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

ที่ทำงาน: 
85419
85436
โทรสาร: 
85418
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ที่ทำงาน: 
85416-7
โทรสาร: 
85418