รศ.ดร.ปกรณ์ วรานุศุภากุล

ตำแหน่ง: 

รองคณบดี (ดูแลงานด้านกิจการนิสิต)

ที่ทำงาน: 
85033-4
โทรสาร: 
02-218-5034
อีเมล: