รศ.ดร.พิชญดา เกตุเมฆ

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

ที่ทำงาน: 
85571
โทรสาร: 
0 2255 3021
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ที่ทำงาน: 
85581-2
โทรสาร: 
0 2255 3021