รศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา

ที่ทำงาน: 
85441
85461
โทรสาร: 
85464
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ที่ทำงาน: 
85442-3
โทรสาร: 
85464