รศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ที่ทำงาน: 
85396
โทรสาร: 
0 2255 0780
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ที่ทำงาน: 
85394-5
โทรสาร: 
0 2255 0780