รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาเคมี

ที่ทำงาน: 
87602-4
โทรสาร: 
02-254-1309
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ที่ทำงาน: 
87596-7
โทรสาร: 
02-254-1309