รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

ที่ทำงาน: 
85487
58495
โทรสาร: 
02-252-8979
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ที่ทำงาน: 
85485-6