รศ.ดร.สกุลธรรม เสนาะพิมพ์

ตำแหน่ง: 

รองคณบดี (ดูแลงานด้านแผนและพัฒนา)

ที่ทำงาน: 
85036