ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ที่ทำงาน: 
85157
โทรสาร: 
02-255-2287
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ที่ทำงาน: 
85141-2
โทรสาร: 
02-255-2287