ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

ตำแหน่ง: 

รองคณบดี (ดูแลงานด้านวิจัย)

ที่ทำงาน: 
85041
โทรสาร: 
02-218-5347
อีเมล: