ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช

ตำแหน่ง: 

คณบดี

ที่ทำงาน: 
85030
โทรสาร: 
0 2253 0337
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางณัฐวลัย พงศ์เทพูปถัมภ์
ที่ทำงาน: 
85032
โทรสาร: 
0 2253 0337
อีเมล: