ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ที่ทำงาน: 
85188
โทรสาร: 
85180
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ที่ทำงาน: 
85181-2
โทรสาร: 
85080